Устав на Ленд Ровър Клуб България

Устав на Ленд Ровър Клуб България
УСТАВ

на

Сдружение с нестопанска цел

Ленд ровър КЛУБ българия

 

 

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл. 1.

 

 1. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно Конституцията на Република България, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, другите закони действащи в Република България, настоящия устав и решението на учредителното събрание.
 2. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
 3. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението
 4. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
 

 

Наименование

Чл. 2.

 1. Наименованието на сдружението е: сдружение с нестопанска цел “Ленд ровър Клуб българия”, което на латиница се изписва “LAND ROVER CLUB BULGARIA”.
 2. Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на сдружението.
 3. Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на сдружението е в гр. София.

 

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Предмет на на дейност

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в извършване на необходимите действия за постигане на целите на сдружението посочени в чл. 6 от настоящия устав, чрез средствата изброени в чл. 7 от същия, както и чрез други незабранени от закона средства.

 

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Сдружението преследва общополезни цели на равноправна и демократична основа и не е ориентирано към генериране на приходи. Случаите, в които се генерират приходи от стопанска дейност се допускат единствено и само когато използването на тези приходи служи за осъществяване и постигане на идеалните цели на Сдружението, посочени, както следва::

 

 1.  Обединение на лицата,  привърженици на марката „Ленд Ровър“ и споделящи нейната  философия.
 2.  Популяризиране на марката „Ленд Ровър“ на територията на Република България.
 3.  Осъществяване на контакти и взаимодействие с клубове и организации на територията на Република България и извън нея със сходни цели и задачи.
 4.  Осигуряване на информационна и техническа поддръжка за членовете на клуба и на лица, собственици на автомобили „Ленд Ровър“.
 5.  Подпомагане на държавните организации в случаи на природни бедствия и всякакви извънредни ситуации, както и в дейности по подобряване на екологичното равновесие и опазване на околната среда, включително дейности по обновяване и облагородяване на туристически местности и райни или други местности и райони от местно или национално значение
 

 

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Основните нематериални и материални средства, чрез които сдружението ще постига своите цели, са следните:

   (i) Нематериални средства:

 

 1. Организиране на периодични сбирки на членовете на сдружението, както и с участието на почитатели на марката „Ленд ровър“, нечленуващи в клуба, но изрично поканени от член на сдружението.
 2. Координиране и организация на съвместна дейност с дилъри на автомобилите „Ленд Ровър“ и на резервни части и аксесоари за тях.
 3.  Установяване на постоянни контакти с обществени организации и медии, чрез които да се постигат целите на сдружението.
 4. Подпомагане на държавните и обществени организации в почистването и поддръжката на защитени местности, природни паркове и резервати и всякакви природни обекти.
 5. Организиране на походи и спортни прояви.
 6. Участие и организация на специализирани изложби и изложения.
 7. Създаване на база данни на членовете.
 8. Издаване на бюлетини и друга издателска дейност.
 

   (ii) Материални средства:

 

 1. Имуществени вноски.
 2. Членски вноски.
 3. Приходи от собственост.
 4. Дарения от всякакъв вид.
 5. Спонсорство.
 6. Субсидии.
 7. Завещания.
 8. Приходи от рекламодатели.
 9. Допълнителна стопанска дейност.
 10. Други средства, разрешени от закона.
 

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Условия за придобиване на членство. Категории членове

Чл. 8.

 

 1. Членуването в сдружението е доброволно. Членовете се делят на пълноправни, асоциирани и почетни.
 2. Пълноправен член може да бъде само пълнолетно и дееспособно физическо лице, което притежава или ползва автомобил с марка “Ленд Ровър”, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е готово да поеме ангажимента да изпълнява неговия устав и да плаща редовно членския си внос в размера определен от Общото събрание за пълноправни членове и което е било асоцииран член в продължение минимум на шест месеца.
 3. Учредителите на сдружението са негови пълноправни членове по силата на този устав. Тяхното членствено правоотношение възниква в момента на вписване на сдружението в регистъра на окръжния съд по седалището на сдружението.
 4. Само пълноправните членове могат да бъдат избирани в Управителния съвет на сдружението.
 5. Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко физическо лице или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, участва в дейността на Сдружението, изпълнява неговия устав и да плаща редовно членския си внос, който е в размер на ½ от размера на членския внос на пълноправния член.
 6. Асоциираният член има всички права на пълноправен член,  без право на глас в Общото събрание и участие в Управителния съвет.
 7. Почетният член е лице или организация с доказани заслуги към организацията и/или обществото.
 8. Почетният член се избира с единодушие от Общото събрание и няма право на глас, като и да заема изборна длъжност.
 

 

Членствени права

Чл. 9. Всеки пълноправен или асоцииран член на сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 3. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 4. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
               

             Членствени задължения

Чл. 10. Всеки пълноправен или асоцииран член на сдружението е длъжен:

 1. да плаща членските и имуществените си вноски в размера определен от Общото събрание съответно за пълноправни и за асоциирани членове като до тридесет и първи март на настоящата година следва да бъде внесен минимум половината от него;
 2. да спазва Устава на сдружението и решенията на неговите органи, както и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет, както и да се въздържа от извършване действия или бездействия, които противоречат на целите му или уронват престижа му.
Чл. 11. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членствени права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл. 12. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав членски вноски и не отговарят лично за задълженията на сдружението.

 

Придобиване на членство

Чл. 13.

 

 1. Асоциираните членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите подават заявление за членство до Управителния съвет, в което декларират, че са запознати с настоящия устав и приемат разпоредбите му. Управителният съвет разглежда заявлението задължително в едномесечен срок и се произнася с решение. Приемането на членовете става с единодушие от Управителния съвет.  
 2. Пълноправен член се приема от Общото събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство, поне 6 (шест) месеца, след като е бил приет за асоцииран член, ако е участвал в поне едно официално мероприятие, организирано от сдружението в рамките на този период
 3. Членството в сдружението е доброволно.
 

 

Прекратяване на членство

Чл. 14.

 • (1) Членството се прекратява:
 1. При неприемане от Общото събрание на асоцииран член като пълноправен член или непотвърждаване от Общото събрание;
 2. С едностранно волеизявление до сдружението;
 3. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 4. С изключване на пълноправен или асоцииран член;
 5. С прекратяването на юридическото лице – асоцииран член на сдружението;
 6. При отпадане.
 7. С прекратяване на сдружението.
 • (2) При прекратяване на членственото правоотношение платеният членски внос и внесените имуществени вноски не се възстановяват, като в този случай съответните членове дължат незабавно връщане на всички получени от тях материали, предоставени им от сдружението за ползване за времето на тяхното членство
 • (3) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане на вземанията му към сдружението.
 

             Изключване на член и отпадане на членство

Чл. 15.  (1) Член на сдружението може да бъде изключен от Управителния съвет при:

 1. Действия от страна на членовете, които противоречат на целите и предмета на дейност на Сдружението, настоящия устав, действия целящи лично облагодетелстване или увреждане на имуществото на сдружението.
 2. Споделяне или проповядване на расистки, сексистки или други дискриминационни убеждения.
 3. Влизане в сила на присъда за умишлено престъпление.
 4. Неплащане на членски или имуществени вноски в срок от един месец, считано от датата, на която задължението за внасяне на членския внос е настъпило.
 5. Невнасяне на установените имуществени вноски в установените срокове.
 6. Виновно неизпълнение на решенията на органите на сдружението, както и при поведение на изключвания, което прави по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
            (2) Решението за изключване на асоциирани членове се взема с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет. Решението може да бъде оспорено от заинтересувания член пред Общото събрание, като членът, чието изключване се обсъжда, няма право да гласува, а правата му за ползване на услуги могат да бъдат суспендирани по преценка на решаващия орган.

            (3) Решението за изключване на пълноправен член се взема от Общото събрание на сдружението, с мнозинство 2/3 от всички имащи право на глас членове, по предложение на Управителния съвет при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

            (4) Основанията за изключване на членовете се доказват с всички допустими доказателствени средства съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство. 

            (5) Отпадането на членство е налице, при  невнасяне на членски внос и/или неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет с протокол, с което членството се прекратява.

 

III. ИМУЩЕСТВО

 

Имущество

Чл. 16. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, пари, вземания, ценни книги, права върху обекти на интелектуалната собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

 

              Източници на средства на сдружението

Чл. 17. (1) Сдружението набира своето имущество и средства, включително но неизчерпателно, от членски внос, имуществени вноски, дарения, завещания, спонсорства, допълнителна стопанска дейност, волни пожертвувания в полза на сдружението от български и чуждестранни физически и юридически лица и по всички други незабранени от закона начини, включително, но не изчерпателно.

             (2) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос и начинът на заплащането му се определят от Общото събрание.

             (3) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят имуществени вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от всички пълноправни членове на сдружението.

             (4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

             (5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 4 се определя от Общото събрание на сдружението.

             (6) Сдружението чрез Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

             (7) Сдружението може да откаже да приеме дарение, което съдържа условия, противоречащи на целите и устава на сдружението.

 

Стопанска дейност

Чл. 18. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, при спазване условията на чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и само за постигане на основните му цели.

             (2) Сдружението ще разходва приходите от осъществена стопанска дейност само за осъществяване на поставените цели. Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:

 

 1. Обучение, включително чрез провеждане на платени курсове, уроци и семинари;
 2. Организиране на изложби и търгове на картини и други произведения на изкуството, както и на вещи с колекционерска стойност и стоки с рекламна цел;
 3. Организиране на платени филмови прожекции, туристически мероприятия и други културни или спортни прояви;
 4. Продажба на печатни издания;
 5. Преводаческа дейност;
 6. Консултантска дейност;
 7. Посредническа и консултантска дейност при продажбата на нови и употребявани автомобили, аксесоари и резервни части от  вносители и дилъри свързани с марката Ленд Ровър.
 8. Други стопански дейности, в съответствие с целите на сдружението и изискванията на българското законодателство.
 

           (3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

           (4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

 

 

IV.  ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Органи на сдружението

Чл. 19.  Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

 

            Върховен орган

Чл. 20. Общото събрание е върховен колективен орган на сдружението и се състои от всички членове на сдружението.

 

Представителство в Общото събрание

Чл. 21. (1) Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

    (2) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

    (3) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

    (4) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

    (5) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

 

 1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Преобразува и прекратява сдружението;
 4. Приема и изключва пълноправни членове;
 5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;
 6. Одобрява годишния финансов отчет;
 7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 8. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 9. Взема решение за участие в други организации;
 10.  Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на собствени на сдружението недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок до една година.
 11. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 12. Приема бюджета на сдружението;
 13. Взема решения относно дължимостта и размера на членските и имуществените вноски;
 14. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 15. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 16. Взема решение за привличане или освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет.
 

 

Провеждане на общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 6 месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

               (3) Членове на Общото събрание на сдружението могат да участват в заседанията и чрез електронни средства за комуникация от разстояние, ако не могат да присъстват лично. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 24.

 1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет.  То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
 2. Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 3. Общото събрание се свиква с писмена покана и / или електронно съобщение публикувано на интернет адрес http://forum.lre-bulgaria.org, обявено най-малко 30 (тридесет) календарни дни преди датата на провеждане заседанието.
 4. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 

 

Право на сведение

Чл. 25.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

Чл. 26.

 1. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
 2. В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
 

Кворум

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички пълноправни членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

Право на глас

Чл. 28.  Право да гласуват имат само пълноправните членове, като всеки член има право на само един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
 

Мнозинство

Чл. 30.

 1. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
 2. За решенията по чл. 20, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
 

Решения

Чл. 31.

 1. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, когато никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
 2. Редовно решение на Общото събрание може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от  мнозинството от присъстващите на съответното заседание членове.  
 3. Общото събрание може да взема неприсъствени решения и ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване в срока по чл. 22, ал. 3. В този случай членовете изпращат писмено решението си по дадения/те въпрос/и до Управителния съвет лично, по пощата, чрез куриер или по електронна поща. След изтичане на срока по чл. 22, ал. 3 Председателят на Управителния съвет обобщава резултатите и съставя протокол относно взетото неприсъствено решение, към който прилага и писмените решения на всеки член. Протоколът се подписва и от Председателя на Управителния съвет. Липсата на постъпило писмено решение от отделен член се счита за глас „въздържал се”.
 4. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
 5. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на сдружението.
 6. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на сдружението или на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.
 

Протокол

Чл. 32.

 1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.
 2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителя на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
 3. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
 

  V. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Управителен съвет

Чл. 33.

 1. Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет чрез неговия председател
 2.  Управителният съвет е в състав от 5 (петима) членове, които са членове на сдружението.
 3. Управителният съвет се състои от председател и четирима членове.
 4. Членовете на Управителния съвет и неговият председател се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.
 5. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение, но при всяко изтичане на мандата на Управителния съвет, могат да бъдат преизбирани не повече от трима от членовете му.
 6. При невъзможност на някой от членовете на Управителния съвет да изпълнява задълженията си, действащият председател на съвета е длъжен в тримесечен срок да свика извънредно Общо събрание за избор на нов член на Управителния съвет, който да изпълнява функциите на намиращият/те се в невъзможост член на Управителния съвет до изтичане на мандата му..
 

Права и задължения на членовете на Управителния съвет

Чл. 34.  

 1. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
 2. Управителният съвет приема правила за работата си, в които се урежда и разпределението на функциите между Председателя и членовете.
 3. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
 4. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 5. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
 6. Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
 7. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
 8.  Управителният съвет определя реда, по който лица, които не са членове на сдружението, могат да вземат участие в организираните от сдружението мероприятия.
 9. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 10. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 11. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 12. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
 13. Управителният съвет приема и изключва асоциирани членове.
 

Свикване, кворум и мнозинство на Управителния съвет

Чл. 35.

 1. Заседанията на УС се свикват от председателя на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.
 2. Поканата съдържа дата, час, място на провеждане и дневен ред и се изпраща лично в писмен вид (или по e-mail или факс), най-малко три дни преди провеждането му, до останалите членове на Управителния съвет.
 3. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета, като всеки представлява себе си и не повече от един друг член на съвета.  Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
 4. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 33, ал. 6 от устава, които се вземат с единодушие от всички членове на Управителния съвет.
 5. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.  
 6. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
 • съществена промяна на дейността на сдружението;
 • съществени организационни промени;
 • дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 • вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
 

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

             Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 37.

 1. Размерът на месечното възнаграждение на членовете на Управителния съвет се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.
 2. В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението му, дължимо за три месеца.
 

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 38.

 1. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция в размер на три месечни възнаграждения за своето управление.
 2. Общото събрание на сдружението е компетентно да взема решения за предприемане на действия от страна на сдружението за привличане на членовете на Управителния съвет под отговорност.
 3. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
 

VI. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Председател на Управителния съвет

Чл. 39.

 1. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание след гласуването на състава на Управителния съвет, като кандидатурата за Председател се издига от членовете на Управителния съвет.
 2. (2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е надлежно овластен за това с решение на Общото събрание..
 3. (3) Председателят на Управителния съвет:
 • 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 • 2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 • 3. сключва договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 • 4. представлява сдружението и изпълнява функциите си в съответствие с правилата за работата на Управителния съвет.
 • 5. известява своевременно другите членове на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

 • (3) При невъзможност на Председателя да изпълнява задълженията си, те се поемат от заместник председателя. При невъзможност за изпълнение и в този случай, задълженията се поемат от най-възрастния член на Управителния съвет.
  

           Заместник-председател

           Чл. 40. (1) Председателят се подпомага в своята дейност от заместник-председател, избран от Управителния съвет с обикновено мнозинство.

            (2) Председателят може да възлага част своите функции по чл. 36, ал. 2 от този устав на заместник-председателя, което се вписва в протокола от съответното заседание на Управителния съвет.

 

 

VII.  ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Документи по годишното приключване

Чл. 41. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя пред Общото събрание.

 

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 42. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

 

Приемане на годишното приключване

Чл. 43. Годишният финансов отчет и отчетът за дейността се приемат от Управителния съвет и свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

Задължителна отчетна информация

Чл. 44. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Дивиденти

Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.

 

Книги на органите на сдружението

Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

 

VIII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Основания за прекратяване

Чл. 47.  Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

IX.  ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 48. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по равно между членовете.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

 

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Този Устав е приет с единодушие от всички учредители присъствали на учредителното събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел “Ленд Ровър Клуб България”, проведено на 23.06.2017 г. в гр. София.

 

§ 2. Учредителите декларират съгласието си с настоящия Устав, подписвайки списъка на учредителите (Приложение 1), който е неразделна част от този Устав

 

§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

 

§ 4. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

>